Váš nákupní košík:
0 ks Windows
cena: 0,00 Kč

0 Zboží
0,00 Kč
Úvod
|

Všeobecné obchodní podmínkylogol

Základní ustanovení:

 • Jedná se o prodej originálu počítačového programu (software), u které došlo k vyčerpání autorského práva na její rozšiřování ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).logo
 • S prvním prodejem originálu ve Společenství (EU) vlastníkem práva nebo s jeho souhlasem se vyčerpá právo kontrolovat opětovný prodej tohoto předmětu uvnitř Společenství (čl. 4 odst. 2 směrnice): SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES.
 • Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.Zlegalizuj.cz, provozovaném fyzickou osobou (podpora 24/7): Jakub Končinský, se sídlem v Jičíně 506 01, Jaselská 1022, IČO: 87112078, DIČ: 8903313430 (plátce DPH), zapsán v živnostenským rejstříku Městským úřadem v Jičíně. Všeobecné obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi www.Zlegalizuj.cz, jakožto prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva:

 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno.
 • Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ceny a zboží:

 • Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Expediční náklady (pokud není AKCE: DOPRAVA ZDARMA) - Česká republika & Slovensko:

 • Objednávky expedujeme Českou poštou (aj na Slovensko) a to těmito dvěma způsoby:
 • DOBÍRKA: cena poštovného: 100,- Kč (platba na poště)
 • DOPORUČENÁ ZÁSILKA: cena poštovného: 50,- Kč (platba bankovním převodem, číslo účtu a variabilní symbol vám příjde s potvrzením objednávky)
 • Po úspěšném dokončení vašeho nákupu vám bude obratem doručen e-mail s potvrzením o tom, že vaše objednávka k nám úspěšně dorazila.

Termín expedice zboží:

 • Pokud je zboží skladem, expedujeme jej většinou následující všední den po obdržení objednávky, platby.
 • Oznámení o expedici zboží zasíláme e-mailem, SMS zprávou.

Záruční doba:

 • Na dodané zboží poskytujeme záruku 24 měsíců (SOFTWARE se neopotřebovává). Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky kupujícím spotřebitelem. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
 • Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním.
 • Kupující, který není spotřebitelem, je při převzetí boží zboží povinen vždy pečlivě zkontrolovat, a poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamovat přímo u dopravce.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejdete tím následným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Způsob platby:

 • Dobírka (platba při převzetí zboží).
 • Bankovním převodem na účet u Komerční banky: 43-3443590277 / 0100 (jako variabilní symbol uvádějte čislo objednávky). Zboží bude expedováno po přijetí odpovídající částky.
 • Platba v hotovosti - při osobním odběru.

Odstoupení od kupní:

 • Spotřebitel má dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (odstoupení od smlouvy je třeba doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci).
 • Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazena do 30 dnů od odstoupení.
 • Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
 • Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

Doporučujeme Vám zboží spolu s odstoupením od smlouvy:

 • Osobně donést na adresu provozovny nebo zaslat DOPORUČENĚ na adresu Jičín 506 01, Jaselská 1022, . Nezasílejte zboží dobírkou, v takovémto případě nebude převzato!
 • V případě výrazné změny ceny zboží (ve vztahu ke kupujícímu, který není spotřebitel).
 • V případě déle trvající nedostupnosti nebo ukončení výroby zboží.
 • Pokud takový případ nastane, budeme vás informovat emailem nebo telefonicky. Jestliže jste již zboží zaplatili (bankovním převodem), budou peníze převedeny zpět na Váš účet.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele:

 • V souladu se zákonem 367/2000 Sb. můžete zakoupené zboží do 14 dnů od obdržení vrátit na adresu dodavatele za následujících podmínek:
 • Zboží musí být vráceno spolu s daňovým dokladem (fakturou).
 • Důvod vrácení zboží nemusíte sdělovat.

Zboží můžete vrátit následujícím způsobem:

 • Osobně donést na adresu provozovny.
 • Zaslat DOPORUČENĚ na adresu Jičín 506 01, Jaselská 1022. Nezasílejte zboží dobírkou, v takovémto případě nebude převzato! Po zkontrolování zboží vám přijde oznámení, zda bude vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno.

Rozpor s kupní smlouvou:

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • „Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,-Kč“
 • „Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou postoupeny společnosti Deredes s.r.o (www.checkout.cz) k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení.“

Reklamační řád:

 • Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Reklamace:

 • V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
 • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • Jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 • O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.
 • Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 • Záruční doba všem kupujícím – nespotřebitelům není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.
 • V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Osobní údaje:

 • Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
 • Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Partneři: Hromadné slevy dnes | PCPoradenství.cz | účetní a ekonomický software |
Věděli jste, že ...

 • Aktualizace WindowsPodpora aktualizací pro systém Windows XP je garantována do roku 2014.
 • Originální software poskytuje přístup ke všem nejnovějším aktualizacím a pomáhá zajistit optimální výkon počítače, neboť napomáhá ochraně před riziky a problémy nepravého softwaru.
 • Zákazníci služeb Zlegalizuj.cz mají možnost využít nepřetržité zákaznické podpory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 • Udržujeme status "garance nejnižší ceny" na českém internetu.
 • Po prodeji - poskytujeme bezplatné služby: (údržba, podpora) pro všechny uživatele kdykoliv k dispozici bez jakéhokoliv omezení.

windows xp

Otevřeno 24 hodin »
Zavřít